Depozitár

Depozitárom môže byť banka (domáca alebo zahraničná) s povolením na úschovu a správu investičných nástrojov alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o kolektívnom investovaní. Každý podielový fond musí mať depozitára, ktorý vedie samostatnú evidenciu cenných papierov. Úlohou depozitára je okrem iného aj kontrola oceňovania majetku. Činnosti depozitára sú poskytované za depozitársky poplatok.