Dividenda

Dividenda je peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti vyplácaný akcionárom podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Dividenda je teda tá časť zisku, ktorá sa ďalej rozdeľuje medzi jednotlivých akcionárov. Výšku dividendy možno charakterizovať ako výška vyplateného podielu pripadajúcu na jednu akciu. Spoločnosť sa môže rozhodnúť aj dividendu nevyplatiť. Dividendy sa môžu vyplácať formou hotovosti, akcií, obligácii alebo majetku. Môže byť vyplácaná v rôznych intervaloch ako napríklad ročne, polročne a kvartálne, Pravidelne alebo mimoriadne.

Výšku dividendy môžu ovplyvňovať najmä:

  • hospodársky výsledok spoločnosti,
  • očakávania na akciovom trhu,
  • likvidita spoločnosti,
  • investičné plány spoločnosti,
  • zadlženosť spoločnosti.