Dlhopisový fond

Dlhopisový fond investuje primárne do dlhopisov, ale môže aj do iných dlhových cenných papierov. Tieto fondy sa môžu zamerať na určitý druh dlhopisov, napríklad štátne, korporátne, municipálne, konvertibilné alebo hypotekárne záložné listy. Väčšina dlhopisových fondov investuje do rôznych druhov dlhopisov s rozdielnou splatnosťou, ktoré vyhovujú investičnému horizontu a cieľu podielového fondu čím sa rozkladá riziko.