Hlavný fond-zberný fond

Možnosť štruktúry hlavný fond-zberný fond (master-feeder) bol v Európe predstavený spolu s implementáciou direktívy UCITS IV. Táto štruktúra obsahuje hlavný fond, ktorý investuje do rôznych aktív (nástroje peňažného trhu, dlhopisy a akcie) podľa vybranej investičnej stratégie a jedného alebo niekoľko zberných fondov. Tie investujú najmenej 85 % aktív fondu do hlavného fondu. Okrem investovania do hlavného fondu môžu mať investície aj v depozitoch alebo v derivátoch, ak využívajú hedžing (napr. zabezpečujú menové riziko).