Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je metóda oceňovania aktív pomocou ktorej sa určuje vnútorná hodnota akcií. Analyzujú sa ekonomické, finančné, kvalitatívne a kvantitatívne faktory.

Analytici využívajúci túto metódu sa snažia brať do úvahy makroekonomické (ekonomika, situácia v sektore) aj mikroekonomické faktory (manažment spoločnosti a finančná situácia).

Cieľom analýzy je zistiť hodnotu akcie a porovnať ju s aktuálnou cenou na trhu. Z analýzy by malo vyplynúť, či je akcia nadhodnotená alebo podhodnotená voči trhu, t. j., či sa do nej oplatí investovať.