Hedžing

Zaistenie (hedžing, z anglického „hedge“) je využívané na „zaistenie“ rizika, ktoré plynie z významných výkyvov na finančnom trhu. Bežne sa na hedžing využívajú finančné deriváty ako sú futures, fowardy, swapy alebo opcie, pričom ich podkladové aktívum sú akcie, dlhopisy, menové páry alebo komodity.

Perfektné zaistenie je také, ktoré eliminuje všetky riziká v pozícii alebo portfóliu. Inými slovami, zabezpečenie je 100 % nepriamo korelované s aktívom. Je to skôr ideál ako realita. Dokonca ani hypoteticky dokonalé zaistenie nie je bez nákladov a jeho výnos by tým bol významne ovplyvnený.

U fondov sa najčastejšie zaisťuje menové riziko. Fond môže mať nakúpené aktíva, ktoré sú denominované v rôznych menách. Portfólio manažéri zaisťujú menové riziko, aby nemuseli čeliť nižším výnosom v prípade výraznejšieho kolísania cien.