Investičný horizont

Je odporúčaná doba investovania alebo tiež minimálna doba, ktorú by mal investor dodržať pre vybranú investičnú stratégiu alebo fond.

Vo všeobecnosti platí, že rizikovejšie fondy majú dlhší investičný horizont. Ak klient nedodrží investičný horizont vystavuje sa vyššiemu riziku, že jeho investícia nedosiahne zhodnotenie, prípadne sa dostane do straty.

Investičný horizont môže by krátkodobý (do jedného roka, napr. fondy peňažného trhu), strednodobý (od dvoch do sedem rokov, napr. dlhopisové a zmiešané fondy) a dlhodobý (od sedem rokov a viac, napr. akciové fondy).