Kľúčové informácie pre investorov

Dokument patrí k základnej dokumentácii podielového fondu. Obsahuje informácie o finančnom nástroji alebo investičnom produkte. Každý investor musí mať pred vstupom do zmluvného vzťahu k dispozícii tento dokument. Stručne popisuje investičnú politiku fondu, ciele, rizikový profil fondu, poplatky, minulú výkonnosť a praktické informácie. Je pravidelne aktualizovaný.

Neslúži na marketingové účely a uvádzajú sa v ňom informácie, ktoré vyžaduje zákon o kolektívnom investovaní s cieľom pomôcť pochopiť riziká, náklady, povahu, straty a výnosy súvisiace s investičným produktom.