Kreditné riziko

Je riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Fondy môžu mať rôzny prístup ku kreditnému riziku, ktorý sa hodnotí podľa ratingu cenného papiera. Vo všeobecnosti platí, že dlhopis alebo iný dlhový cenný papier s vyšším výnosom je aj rizikovejší (emitent platí rizikovú prémiu).