Menový hedžing

Menové zaistenie sa využíva na zníženie menového rizika. Fond zaistí nakúpené aktíva denominované v inej mene voči menovým výkyvom.