Operačné riziko

Operačné riziko súvisí s chybami v rámci administrácie podielových fondov spôsobených správcovskou spoločnosťou alebo externými obchodnými partnermi.