Pákový efekt

Pákový efekt (leverage effect) vzniká tým, že pri obchodovaní investor využíva požičané prostriedky. Investor tak môže investovať niekoľko násobne viac, avšak za odplatu strane, ktorá mu prostriedky požičala. Výnosy alebo straty z obchodu znáša iba investor.

Pákový efekt využívajú investori aj spoločnosti. Investori využívajú pákový efekt na výrazné zvýšenie výnosov z investície. Ich investíciami sú rôzne nástroje, napr. opcie, futures...
Spoločnosti môžu na financovanie svojich aktív tiež využívať pákový efekt. Namiesto emitovania (vydávania) akcií na zvýšenie kapitálu môžu použiť dlhové financovanie obchodných operácií v snahe zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Obchodovanie na páku sa používa u mnohých derivátov (napr. opcie a futures), no je ale vysoko rizikové.