Podielový list

Je to cenný papier s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Jeden podielový list znamená jeden podiel na majetku v podielovom fonde.