Portfólio

Portfólio je súbor všetkých cenných papierov: dlhopisov, akcií, komodít, nástrojov peňažného trhu, podielových listov, nehnuteľností, alternatívnych investícií..

Portfólio býva spravované priamo investorom samotným alebo profesionálom (fyzická alebo právnická osoba), ktorý sa o investície stará.