Predajný prospekt

Dokument, ktorý sa zostavuja podľa zákonných pravidiel. Patrí k základnej dokumentácii každého podielového fondu. Každý investor by mal mať k dispozícii Predajný prospekt pred vstupom do zmluvného vzťahu.

Predajný prospekt obsahuje informácie o podielovom fonde, správcovskej spoločnosti, depozitárovi a informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov. V prospekte sú popísané aj investičné ciele a zameranie investičnej politiky.