Riziko likvidity

Riziko likvidity znamená riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu alebo v prípade zníženia kreditnej bonity emitenta, nebude možné finančný nástroj predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas. Tým sa môže ohroziť schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť bezodkladne vyplatiť podielový list kedykoľvek na žiadosť podielnika.