Riziko oceňovania

Riziko oceňovania súvisí s oceňovaním aktív v majetku vo fonde. Časť finančných nástrojov, do ktorých správcovská spoločnosť investuje majetok vo fonde môžu tvoriť nástroje s nízkou likviditou pre ktoré neexistuje trhová cena k okamihu ocenenia majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť v súlade s odbornou starostlivosťou odhaduje realizačnú hodnotu takýchto nástrojov na základe oceňovacích modelov vyvinutých interne alebo na základe konsenzu medzi účastníkmi trhu. Takéto investície sú svojou povahou ťažko oceniteľné a sú predmetom neistoty, či odhad vyplývajúci z oceňovacieho procesu bude blízky skutočnej cene pri predaji alebo splatnosti.