Riziko protistrany

Riziko protistrany súvisí so situáciami, ktoré nastanú, keď vyrovnanie obchodu neprebehne podľa predpokladov z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá finančné nástroje, alebo ich nedodá v dohodnutej časovej lehote.