Rozvinuté trhy

Medzi rozvinuté trhy patria krajiny s relatívne vysokou úrovňou ekonomického rastu a bezpečnosti. Spoločné kritéria na základne ktorých sa hodnotí úroveň rozvoja krajiny sú: HDP na obyvateľa, úroveň industrializácie, životná úroveň, právny systém a technologická vyspelosť.

Medzi takéto krajiny patria napr.: USA, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Japonsko.