Úrokové riziko

Úrokové riziko hovorí o riziku straty vyplývajúcej zo zmien úrokových sadzieb. Tie môžu mať vplyv predovšetkým na dlhopisovú zložku fondov.