Uzavretý podielový fond

Uzavretým fondom je fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy.