Investujeme zodpovedne

Prečítajte si o udržateľnosti viac

Upozornenie
Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podľa ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Kľúčové informácie pre investorov/KID sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com a takisto zdarma v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu, jazyky, v ktorých sú Kľúčové informácie pre investorov/KID k dispozícii, rovnako tak ako ďalšie možné miesta, kde si klienti môžu vyzdvihnúť dokumenty, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v dobe redakčnej uzávierky. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, daňovej situácie alebo ochoty znášať riziká. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sa zakladajú na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v okamihu redakčnej uzávierky. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.