Investujeme zodpovedne

ERSTE GREEN INVEST

Fond investuje po celom svete a predovšetkým do spoločností v oblasti environmentálnych technológií. Proces výberu cenných papierov je založený na základnej analýze spoločnosti. Okrem toho je pri rozhodovaní o investíciách rozhodujúci merateľný pozitívny vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť. Pri výbere akcií sú cieľom spoločnosti pri ktorých je jasný prínos a dopad na životné prostredie. 

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Ide o spoločensky zodpovedný akciový fond, ktorý investuje hlavne do akcií spoločností so sídlom v Severnej Amerike. Investičný proces fondu je založený na fundamentálnej analýze. Do fondu sa vyberajú akcie rýchlo rastúcich spoločností, ktoré sú spoločnosťou Erste Asset Management klasifikované ako spoločensky zodpovedné. 

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE

Fond investuje predovšetkým do podnikových dlhopisov európskych emitentov s vynikajúcim až stredným úverovým ratingom. Investície vo fonde sú vyberané na základe eticky udržateľných kritérií. Rating dlhopisov vo fonde je v investičnnom stupni AAA až BBB-. Fond investuje do podnikových dlhopisov spoločností, ktoré sú priekopníkmi zdôrazňujúci environmentálne, spoločenské a riadiace faktory.

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Ide o spoločensky zodpovedný dlhopisový fond. Nakupuje cenné papiere peňažného trhu, korporátne dlhopisy finančných inštitúcií, štátne dlhopisy, dlhopisy nadnárodných spoločností a spoločností v investičnom stupni rizika. Fond investuje výlučne do spoločností, ktoré spĺňajú kritériá spoločnosti Erste Aasset Management týkajúce sa tém udržateľnosti. 

Prečítajte si o udržateľnosti viac

Upozornenie
Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podľa ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Kľúčové informácie pre investorov/KID sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com a takisto zdarma v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu, jazyky, v ktorých sú Kľúčové informácie pre investorov/KID k dispozícii, rovnako tak ako ďalšie možné miesta, kde si klienti môžu vyzdvihnúť dokumenty, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v dobe redakčnej uzávierky. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, daňovej situácie alebo ochoty znášať riziká. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sa zakladajú na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v okamihu redakčnej uzávierky. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.