Fond zodpovedného investovania

Investujte do zodpovedných spoločností 
 

Ak hľadáte investíciu, ktorá prináša výnos a zároveň prospech životnému prostrediu a spoločnosti, tak ste ju práve našli

Zodpovednosť a zisk

Čo znamená byť spoločensky zodpovedný?

Ak jednotlivec/firma koná v najlepšom záujme pre životné prostredia a spoločnosť ako takú. 

Čo je to udržateľnosť?

Využívanie zdrojov tak, aby ostali zachované aj pre budúce generácie.
 

Cieľ?

Usilovať sa o zisk a zároveň prinášať prospech celej spoločnosti.
 

Čo označuje skratka ESG?
Tri kľúčové témy udržateľného investovania

Environmentálne (E)

Globálne otepľovanie, odlesňovanie, využívanie obnoviteľných zdrojov, zníženie emisií CO2, prírodné zdroje, odpadové hospodárstvo

Spoločenské (S)

Rovnosť, ochrana ľudských práv, štandardy práce, vzdelanie, nediskriminácia, podpora rozmanitosti

Riadenie spoločností (G)

Boj proti korupcii, transparentnosť, spravodlivý konkurenčný boj, lobbing, zlaté padáky

Dôležité čísla

1 % Pravidelný ročný výnos

4 roky Odporúčaný investičný horizont

500 Eur Minimálna investícia

Parametre

 • ISIN: SK3000001170
 • pravidelný ročný vývnos: 1 % z počiatočnej hodnoty podielu
 • dátum výpočtu pravidelného výnosu: 31. máj
 • prvý krát vypočítaný pravidelný výnos: 31. máj 2022
 • vstupný poplatok: max. 1 % 
 • vstupný poplatok cez Georgea: 0,8 % v období 1. 3. až 31. 3. 2021
 • výstupný poplatok: 0 %
 • kategória fondu: zmiešaný
 • počiatočná hodnota fondu: 1 Eur 
 • klienti, ktorí podajú pokyn na nákup v období 1. 3. 2021 – 30. 3. 2021 budú mať podiely vydané 31. 3. 2021 za hodnotu 1 Eur
 • pokyny podané po 31. 3. 2021 budú vysporiadné za aktuálnu hodnotu platnú pre príslušný deň
 • odporúčaný investičný horizont: aspoň 4 roky
 • ukazovateľ rizík a výnosov: 3 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)
 • minimálna investícia: 500 Eur / 150 Eur (cez Georgea)

Prečo investovať do udržateľných fondov

 

 

Investovaním do spoločensky zodpovedných fondov môžeme prispieť k udržateľnej spoločnosti v ktorej chceme všetci žiť.
 

 • Zodpovedné investovanie sa usiluje podporovať udržateľný rozvoj tým, že podporuje firmy, aby vo väčšej miere zohľadňovali trvalú udržateľnosť.
 • Je dôležité investovať do firiem, ktoré neznečisťujú životné prostredie, nevyrábajú zbrane, dodržiavajú ľudské práva 
 • alebo do firiem, ktoré sa starajú o znižovanie spotreby energií, vody, produkcie odpadu a jeho triedenie, poskytujú dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a podporujú projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít
   

Dokumenty

Články o udržateľnom investovaní

Upozornenie
Podielový fond AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.