Fond zodpovedného investovania


Investujte do zodpovedných spoločností

Fond zodpovedného investovania


Investujte do zodpovedných spoločností

Ak hľadáte investíciu, ktorá prináša výnos a zároveň prospech životnému prostrediu a spoločnosti, tak ste ju práve našli

Upozornenie: Podielový fond AM SLSP Fond zodpovedného investovania spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.