Informácie o udržateľnosti

Informácie Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (ďalej “AM SLSP” alebo “správcovská spoločnosť”) podľa Čl. 3 a 4 Nariadenia (EÚ) 2019/2088 o stratégiách riadenia rizík pre udržateľnosť a o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti pri riadení podielových fondov alebo poskytovaní služby riadenia portfólia.


AM SLSP ako správcovská spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Erste Asset Management GmbH (ďalej len "EAM") v súvislosti s investičnými rozhodnutiami o udržateľných faktoroch. Všetky zásady, ku ktorým sa EAM zaviazal, sa vzťahujú aj na ponuku produktov, procesy a investičné rozhodnutia AM SLSP, ako sa uvádza ďalej. EAM na základe svojho skóringového nástroja poskytuje AM SLSP zoznam oprávnených, ako aj neoprávnených spoločností na investovanie z hľadiska udržateľných faktorov.

Vo všeobecnosti správcovská spoločnosť môže pri vykonávaní svojho investičného procesu používať nástroje ESG na zohľadnenie rizík udržateľnosti. Správcovská spoločnosť uplatňuje minimálne štandardy vo všetkých fondoch, ktoré aktívne spravuje. Použitie dodatočných nástrojov závisí od príslušnej investičnej stratégie a súvisiaceho predpokladaného rizikového potenciálu príslušného fondu.