Podmienky používania internetovej stránky www.erste-am.sk (ďalej „podmienky“)

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.erste-am.sk a jej súčastí (ďalej „internetová stránka“) je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2814/B (ďalej „prevádzkovateľ“).

Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na internetovú stránku a používajú internetovú stránku (ďalej „používateľ“).

Prevádzkovateľ ako autor je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na ich použitie.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácii na internetovej stránke povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom tejto internetovej stránky, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom internetovej stránky sa riadia znením podmienok platným ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

Tieto podmienky sa nevzťahujú na informácie, dokumenty a iné údaje zverejnené na internetovej stránke alebo na úkony vykonané prostredníctvom internetovej stránky, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany na základe dohody uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a jeho klientom pri vykonávaní obchodov podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich kolektívne investovanie.

Používateľ použitím tejto internetovej stránky potvrdzuje, že sa s podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi zaväzuje sa ich dodržiavať.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadnú škodu spôsobenú používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka a za obsah reklamy tretích strán na tejto internetovej stránke.

Prevádzkovateľ udeľuje používateľovi právo používať internetovú stránku výhradne na osobnú potrebu používateľa. Akékoľvek iné použitie internetovej stránky podlieha predchádzajúcemu súhlasu prevádzkovateľa.

V Bratislave, 26. 7. 2021
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.