Tiráž

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Sídlo a poštová adresa:
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
Tel: +421 0850 111 888
E-Mail: amslsp@slsp.sk
Web: www.erste-am.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2814/B.

Predmet podnikania:

  • vytváranie a správa podielových fondov
  • riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v platnom znení
  • poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa zákona o cenných papieroch
  • pri vykonávaní činností podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní (riadenie portfólia v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného zákona) a vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch (termínové zmluvy, opcie, zmluvy o zámene úrokových mier) je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.

Orgán štátneho dohľadu
Národná banka Slovenska 
Web: www.nbs.sk

Predstavenstvo

Günther Mandl
Pavol Vejmelka
Adrianus J.A. Janmaat

Dozorná rada

Mag. Heinz Bednar
Mag. Winfried Buchbauer
JUDr. Andrej Leontiev