Screenshot z online udalosti, 10. júna 2021

Autor: Erste Asset Management | 3 min. čítania

Erste Group je prvou finančnou inštitúciou v Európe, ktorá sa pripojila k prísľubu zelenej spotreby - iniciatíve Európskej komisie na urýchlenie udržateľného hospodárskeho oživenia. Prísľub spotrebiteľov je prvou iniciatívou v rámci novej spotrebiteľskej agendy a súčasťou Európskeho paktu o klíme. Okrem prvých piatich spoločností, ktoré sa k tejto iniciatíve pripojili začiatkom tohto roka, je Erste Group jednou zo šiestich spoločností, ktoré sa zúčastňujú druhého kola pilotnej fázy iniciatívy EÚ.

„Vítam záväzky, ktoré prijalo týchto šesť spoločností v súvislosti s konkrétnymi opatreniami pre udržateľnejšiu výrobu a spotrebu, ktoré idú nad rámec požiadaviek právnych predpisov EÚ. Toto odhodlanie zintenzívniť opatrenia v oblasti klímy ukazuje, akú snahu chcú vidieť európski spotrebitelia. Jedenásť spoločností sa teraz zúčastňuje na Zelenom prísľube a teším sa, že v budúcnosti ich uvidíme ešte viac, “vysvetľuje Didier Reynders, komisár EÚ pre spravodlivosť.

Záväzok k udržateľnosti v investičných produktoch

Erste Group sa zaväzuje zaručiť dostupnosť udržateľných investičných produktov a poskytovať svojim zákazníkom viac informácií o udržateľných finančných rozhodnutiach. Tento záväzok zdôrazňuje ambície bankovej skupiny pokračovať v úsilí o udržateľnejšiu spoločnosť, hospodárstvo a predstavuje ďalší dôležitý krok na ceste k udržateľnosti. Tieto povinnosti implementuje spoločnosť Erste Asset Management (EAM). Správy o pokroku v plnení dobrovoľných záväzkov sa zverejňujú najmenej raz ročne na webovej stránke skupiny a v jej správe o udržateľnosti.

Bernd Spalt, generálny riaditeľ Erste Group (c) Wolfgang Zac

„Klimatická kríza si vyžaduje aktívne kroky. Pre Erste je tento dobrovoľný záväzok ďalším jasným záväzkom k posilneniu ESG ako jedného z našich budúcich strategických pilierov. Je pre nás dôležité, aby sme sa pripojili k úsiliu Komisie o vytvorení nového rámca presahujúceho hranice odvetvia a existujúce regulačné požiadavky. Chceme byť aktívnou súčasťou zelených zmien. A veríme, že môžeme významne prispieť finančnými produktmi a službami, ktoré ponúkame spotrebiteľom,“ zdôrazňuje Bernd Spalt, generálny riaditeľ spoločnosti Erste Group.

Rozšírenie portfólia udržateľných výrobkov a zvýšenie transparentnosti

Vďaka 20-ročným skúsenostiam v oblasti udržateľných investícií sa Erste Group zaviazala ponúknuť všetkým svojim zákazníkom v siedmich krajinách príležitosť investovať do produktov ESG a podporovať ich pri rozhodovaní o investovaní prostredníctvom transparentných a prístupných informácií. Erste Asset Management plánuje do konca roku 2023 zvýšiť počet svojich fondov s rakúskou environmentálnou značkou o 50 % na 17. V rámci tejto značky je v súčasnosti spravovaný objem 3,4 miliárd eur. Čo je takmer 5 % celkových spravovaných aktív.

Pravidelné informovanie o ESG

Naši klienti budú konca roku 2023 pravidelne informovaní o aktuálnych témach a aktivitách ESG - napríklad zverejnením 100 článkov o tejto téme na blogu.. Ďalej sa ako spoločnosť Erste Asset Management zaväzujeme, že do konca tohto roka vykonáme správy o udržateľnosti založené na cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN pre všetky podielové fondy, ako aj správy o dopadoch pre všetky fondy s vplyvom a tieto správy zverejníme na našej webovej stránke (www.erste- am.at). Erste Asset Management sa tiež zaviazala, že sa bude  správať udržateľne ako investor. Preto budeme uplatňovať svoje hlasovacie práva v súlade s našou politikou trvalo udržateľného hlasovania a rozhodnutia o hlasovaní budeme zverejňovať priebežne.

POZVÁNKA PRE MÉDIÁ: ONLINE AKCIA EURÓPSKEJ KOMISIE

Na včerajšej online udalosti oznámil Bernd Spalt, generálny riaditeľ Erste Group, spolu s komisárom Reyndersom a ďalšími signatármi dobrovoľné záväzky bankovej skupiny. Podrobné dokumenty nájdete tu.

O ZÁVÄZKU ZELENEJ SPOTREBY

Ako súčasť Európskeho paktu o zmene klímy je prísľub ekologickej spotreby jednou z niekoľkých iniciatív Európskej komisie zameraných na povzbudenie spotrebiteľov k udržateľnejším rozhodnutiam. Cieľom celoeurópskej iniciatívy je povzbudiť ľudí, komunity a organizácie, aby sa zapojili do ochrany klímy, a to prijatím záväzku prispieť k zeleným zmenám s cieľom vytvoriť zelenšiu Európu. Zatiaľ čo sa prvých päť spoločností zúčastnilo pilotného projektu zahájeného v januári 2021, k tejto iniciatíve sa teraz pridávajú aj ďalšie známe spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. Pritom sa zaväzujú dodržať najmenej tri z piatich hlavných záväzkov k zlepšeniu environmentálneho dopadu podnikov a pomoci spotrebiteľom pri prijímaní udržateľnejších rozhodnutí.

Originálny zdroj informácie: https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/centrum-informacii/blog/2021/6/24/erste-group-a-prislub-ekologickej-spotreby

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.