Autor: Dieter Kerschbaum | Communications Specialist | Erste Asset Management | 4 min. čítania

Životné prostredie a technológie sú už roky  dôležitými témami na finančných trhoch. A to nielen preto, že ako investor na nich viete slušne zarobiť, o čom svedčia nadpriemerné zisky akcií a fondov. Dôsledky klimatickej zmeny, ktoré sme zažívame v podobe povodní a ničivých tornád aj v našich končinách, dokazujú, že je čas zmeniť naše zmýšľanie. Zelené technológie, ktoré zabraňujú takýmto katastrofám, povedú v ďalších rokoch k zmene paradigmy v ekonomike a v spoločnosti.

Stane sa Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?

Zmena v myslení organizácií a spoločností sa už začala, pričom vedúcu úlohu prebrali niekoľkí priekopníci. Regulačný tlak vlád je na vzostupe. Zelená dohoda EÚ smeruje globálny tok kapitálu na ekologické a udržateľné investície. Z Európy sa má do roku 2050 stať klimaticky neutrálny kontinent a veľké krajiny ako USA a Čína si tiež stanovili ambiciózne ciele v oblasti znižovania skleníkových plynov do roku 2030.

Bez ohľadu na to, či je možné tieto ambiciózne ciele dosiahnuť, tento vlak sa už nedá zastaviť. To znamená významný vzostup investícií v sektore životného prostredia v nasledujúcich rokoch. Sektor životného prostredia dosiahol v roku 2019 takmer 200 000 zamestnancov (pozn. posledné známe údaje), ktorí vyprodukovali hodnotu vo výške 42,7 miliárd EUR (Statistics Austria, 27. mája 2021). Samotný sektor odpadového hospodárstva bude mať v dohľadnej dobe hodnotu niekoľkých miliárd. Šesť najdôležitejších kótovaných spoločností v oblasti nakladania s odpadom vygenerovalo v roku 2019 tržby okolo 90 miliárd USD (graf nižšie).

Dôležitú úlohu zohráva environmentálny priemysel

Najdôležitejšou oblasťou environmentálneho priemyslu je riadenie energetických zdrojov. Patria sem hlavne obnoviteľné energie, úspora a správa tepla a energie. Napríklad oblasť obnoviteľných energií obsahuje výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov a tiež výrobu a inštaláciu energetických technológií.

Úspora a správa tepla a energie zahŕňajú energeticky úsporné stavebné úkony, ako sú renovácia tepelnej energie a nízkoenergetické stavby alebo výstavba pasívnych domov, ako aj energetické poradenské služby a výroba izolačných materiálov.

Ďalšími dôležitými oblasťami životného prostredia sú riadenie kvality ovzdušia, ochrana vody, odpadové hospodárstvo a ochrana a čistenie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Mnoho spoločností z týchto sektorov je kótovaných na burze cenných papierov, a sú tak prístupné retailovým investorom.

Obnoviteľné energie majú vynikajúci rastový potenciál

„Trh s obnoviteľnými energiami je najväčší trh, aký svet kedy videl,“ uviedol vo finančnom časopise Gewinn (vydanie jún 2021, zameranie na udržateľné investovanie) prezidentský poradca USA pre klímu pod vedením prezidenta Joea Bidena, John Kerry. Boj proti klimatickej zmene má obrovský ekonomický potenciál.

Napríklad podľa Erste Asset Management sa solárna energia stala najlacnejšou formou výroby energie. Pred niekoľkými rokmi by sme diskutovali o tom, či by solárna energia bola niekedy životaschopná bez dotácií. „Podobný potenciál môžeme vidieť aj v prípade zeleného vodíka,“ hovorí portfólio manažér fondu Erste AM Alexander Weiss, a tým zdôvodňuje vzostupný potenciál akcií obnoviteľnej energie v budúcnosti.

 

Je však dôležité sa pozorne pozrieť na akcie, ktoré si človek vyberie do portfólia. Weiss: „Sme trochu skeptickí voči výrobcom solárnych modulov. Zapájajú sa do tvrdej cenovej konkurencie a majú vysoké kapitálové požiadavky. “ Odborníci v Erste Asset Management uprednostňujú spoločnosti, ktoré predávajú a inštalujú solárne elektrárne, ako napríklad americkú spoločnosť Sunrun. V USA sa v tomto čase iba 5 % potenciálne využiteľných strešných plôch využíva na solárne elektrárne. Elektromobilita v sebe skrýva dlhodobý rastový potenciál, viac sa však zameriava na nabíjaciu infraštruktúru ako na výrobcov automobilov, ako je Tesla a pod. Len v Európe má byť do roku 2025 nainštalovaných dva milióny nabíjacích staníc, aby sa urýchlil prechod na elektrické autá. Okrem toho budú stovky miliónov eur investované do vodíkovej infraštruktúry v USA, Európe a najmä v Číne. Spoločnosť Plug Power je jednou z mnohých sľubných spoločností, ale po predchádzajúcom silnom raste na hodnote zaznamenala v tomto roku dosť výrazný pokles ceny akcií.

Prečítajte si tiež: Technológie šetrné k životnému prostrediu budú na vzostupe roky

ERSTE GREEN INVEST a jeho snaha nájsť klenoty medzi zelenými akciami

Finančný sektor svojimi investíciami významne prispieva k boju proti klimatickej zmene. Fond ERSTE GREEN INVEST, ktorý bol založený  minulý rok. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a prostredníctvom udržateľného hospodárstva podporuje riešenia v boji proti zmene podnebia. Dôraz sa kladie na témy ako obnoviteľná energia, odpadové hospodárstvo a recyklácia, transformácia a adaptácia. Rozhodujúci je merateľný vplyv na životné prostredie.

Výkonnosť fondu bola pri + 52 % mimoriadne silná. V tomto roku fond zaznamenal dvojciferný nárast aj napriek občasnému tlaku zo strany solárnych a vodíkových spoločností. Výkonnosť v takomto rozsahu je možná, ale nedeje sa každý deň. Investori do akcií v oblasti životného prostredia by si mali byť vedomí podstatne vyššieho rizika volatility v tomto sektore. Na druhej strane sa z dlhodobého hľadiska tešia nadpriemernej miere výnosnosti.

Záver: sektor environmentálnych technológií bude mať v nasledujúcich rokoch veľký rastový potenciál. Mnoho spoločností v tomto segmente je iba na začiatku svojej cesty. Fond ERSTE GREEN INVEST, ktorý v týchto dňoch oslavuje svoje prvé výročie, poskytuje príležitosť investovať do zaujímavých a sľubných akcií spoločností v oblasti environmentálnych technológií.

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.