Ján Beňák, Portfólio manažér Fondu maximalizovaných výnosov

Autor: Ján Beňák | Senior portfólio manažér, CFA | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 4 min. čítania

Rok 2021 patril z pohľadu výkonnosti akciového trhu medzi tie historicky najúspešnejšie. Nárast amerického akciového indexu S&P500 o 27 % bol siedmym najvyšším rastom od roku 1980. V porovnaní s priemerným ročným rastom 9,4 % za spomínané obdobie ide o naozaj výborný výsledok. 

V priebehu celého roka by sme ale našli množstvo momentov, kedy sa investori naozaj obávali, že trhy už majú najlepšie chvíle za sebou. Spomeňme napríklad útok na americký Kapitol (sídlo amerického kongresu), nárast inflácie, koronakrízu, problémy v dodávateľskom reťazci atď. Obáv bolo naozaj neúrekom.

Pred podobnými výzvami stojí trh pravidelne. Jedna z definícií rizika je aj táto: Riziko znamená, že viac vecí sa môže stať, než sa v skutočnosti stane. Útok na washingtonský Kapitol sa mohol skončiť oveľa horšie, inflácia mohla rýchlo poklesnúť, koronavírus mohol ešte viac zmutovať, situácia v dodávateľskom reťazci sa mohla rýchlo vyriešiť.

Niekedy finančné trhy započítajú okamžite najhorší možný scenár a niekedy sú naopak veľmi benevolentné a riziká podceňujú.

Minulý rok by sme mohli zaradiť skôr k tým, počas ktorých boli riziká pre ekonomiku a akciový trh veľmi dobre zvládnuté. Nie vždy to tak je. Vráťme sa naspäť k štatistikám mapujúcich ostatných 41 rokov indexu S&P500. Priemerný pokles indexu z maxím po minimá v rámci jednotlivých rokov bol až 14 %. Inak povedané, v priemere každý rok by sme videli v istom momente trh v strate 14 %.

Výkyvy akciového trhu nie sú jeho chybou. Sú jeho súčasťou. Ak by nebolo rizík, neboli by ani odmeny zaň. Bezpečné nemecké dlhopisy ponúkajú záporný výnos. Taká je cena bezpečia. Ak chceme zarábať, musíme byť ochotní akceptovať riziko. Bez práce nie sú koláče a bez rizika zisk.

Z dlhodobého hľadiska ponúkajú akcie možnosť atraktívne zhodnotiť investované prostriedky, poraziť infláciu a dosiahnuť svoje ciele. Aj náhle poklesy sú bežnou súčasťou tohto procesu.

Fond maximalizovaných výnosov za minulý rok zhodnotil o 23,95 %. Momentálne, podobne ako celý akciový trh, tiež čelí korekcii. Trhy prehodnocujú množstvo rizík týkajúcich sa vysokej inflácie, budúceho nastavenia úrokových sadzieb ako aj geopolitiku. No podobné korekcie sú štandardnou súčasťou trhu. Žiaľ, zakaždým prichádzajú v novej podobe a preto je náročnejšie neznepokojovať sa a zvládnuť ich.

Správne zvolená investičná stratégia je v tomto prípade veľká pomoc. Ak si investor uvedomuje, že jeho cieľom nie je dosiahnuť v roku 2022 zisk, ale zhodnotiť svoje peniaze v 10-ročnom horizonte, je na dobrej ceste zvládnuť aj riziká tohto roka.

Ako reagovať na pokles, ak mám investičné sporenie?

  • Ak investujete dlhodobo, súčasné výkyvy na akciovom trhu vám dávajú možnosť nakúpiť nižšie a priemerovať tak cenu. Čím výhodnejšie nakúpite, tým lepší konečný výsledok môže mať vaše portfólio.
  • Pravidelným investovaním sa vyhýbate tomu, aby ste museli neustále sledovať trhy a časovať každú investíciu. Pretože pravidelnou investíciou nakupujete rôzny počet podielov. 
  • Naše fondy investujú v rôznych častiach sveta a do rôznych sektorov, práve preto aby v prípade poklesov alebo nárastu rizika v jednej oblasti, nebolo ohrozené celé portfólio.

Mám jednorazovú investíciu, čo mám robiť?

  • Výkyvy na finančnom trhu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Neexistuje hodnotná investícia, ktorej cena sa v čase nemení.
  • Investičný horizont je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje minimálnu dobu, počas ktorej by sme mali investíciu držať vo svojom portfóliu. 
  • Dodržanie odporúčaného investičného horizontu je najlepším spôsobom, ako pristupovať k investovaniu.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.