Investičné sporenie

Pravidelné investovanie od 20 € mesačne.
Aj bez návštevy pobočky. Nechaj to na Georgea

Investičné sporenie

Pravidelné investovanie od 20 € mesačne.
Aj bez návštevy pobočky. Nechaj to na Georgea

Ako si založiť investičné sporenie

Dôkaz, že sa to naozaj oplatí

Pozrite si skutočný príklad klienta, ktorý pravidelným investovaním dosiahol ročný výnos 9,02 %

  • fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
  • obdobie: 1. máj 2007 - 1. apríl 2021
  • pravidelná mesačná investícia: 50 eur
  • dosiahnuté zhodnotnenie: 9,02 % ročne

Podielový fond SPORO Fond maximalizovaných výnosov je otvoreným podielovým fondom a spravuje ho spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Uvedené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do SPORO Fondu maximalizovaných výnosov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy XIRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za obdobie posledných 168 kalendárnych mesiacov k 1.4.2021. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.