Autor: Christian Gaier | Vedúci investičnej divízie | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 3 min. čítania

Rok 2022 začal korekciou (pokles o 10 % alebo viac) naprieč celým spektrom trhu. Poklesli akcie a následkom vzrastu úrokových sadzieb klesli ceny rizikovejších, najmä korporátnych dlhopisov.

Viac informácií k vývoju na trhu nájdete v predošlom blogu

AM SLSP Fond zodpovedného investovania: jeden z najviac zasiahnutých fondov

V úvode roka 2022 boli korekciou zasiahnuté všetky naše fondy, čo sa odrazilo na ich aktuálnej negatívnej výkonnosti. Hlavným dôvodom je rastúca neistota, ktorá pramení z geopolitického napätia na Ukrajine. Táto situácia obchodníkov n  trhu znepokojuje, čo sa odzrkadľuje na cenách (volatilite) a negatívnej výkonnosti fondov.

Rozdiel medzi AM SLSP Fondom zodpovedného investovania (ďalej „FZI“) a inými našimi zmiešanými fondmi je, že FZI investuje prevažne do konkrétnych dlhopisov a akcií. To znamená, že portfólio fondu tvorí viac ako 150 titulov od rôznych emitentov, čím je viac koncentrované v porovnaní s fondom AM SLSP Global Renta (ďalej „GR“) a fondom AM SLSP Aktívne portfólio (ďalej „AP“). Tieto investujú len do iných fondov a každý nakúpený fond obsahuje niekoľko konkrétnych titulov. Široké členenie pomáha GR a AP v súčasnej trhovej situácii.

Detailný pohľad na AM SLSP Fond zodpovedného investovania

Fond sa zameriava na environmentálne, spoločenské aspekty a aspekty riadenia firiem (ESG), kde takto koncertované akcie tvoria 30% - ný podiel. Tento typ akcií radíme k dynamickejším.  Sú to inovatívne spoločnosti, ktoré majú pridanú hodnotu v ESG a napomáhali k dobrej predošlej pozitívnej výkonnosti fondu. Korekcia zasiahla celý akciový trh, no viac zasiahnuté boli predovšetkým dynamické, inovatívne spoločnosti, ktoré v tejto fáze poklesli viac ako ostatné.

Dlhopisy môžu tvoriť až  85 % majetku fondu, preto hovoríme o zmiešanom fonde s vysokým zastúpením korporátnych dlhopisov. Nárast  výnosov (tým aj nižšie ocenenie) pri dlhopisoch nastal z dvoch dôvodov. Prvým bolo, že všeobecná úroveň výnosu stúpla kvôli inflačným tlakom a rétorike centrálnych bánk a druhým, že riziková prémia (vyšší zisk za vyššie riziko) vzrástla kvôli politickej neistote. Oba tieto fakty mali negatívny vplyv na výkonnosť fondu začiatkom roka 2022.

Znamená táto situácia koniec spoločenskej zodpovednosti? Je potrebné presunúť  investície do iných fondov?

Pre nás je príbeh zodpovedného investovania jeden z najdôležitejších investičných trendov, ktoré aktuálne sledujeme na trhoch. Veríme v dlhodobé benefity, ktoré plynú zo začlenenia ESG kritérií (environmentálne, spoločenské a podnikové riadenie spoločnosti) do investičného procesu, pretože môžu mať dlhodobý pozitívny vplyv. 

Pri korekciách na trhu, najmä tých, ktoré spúšťajú externé faktory (Covid, geopolitické dôvody,...) majú investori tendenciu zabudnúť na dlhodobú perspektívu investície. Sú ovplyvnení strachom a trhovými informáciami, špekulujú a zabúdajú na overený investičný prístup.

Učíme sa, že ESG aktíva (akcie/dlhopisy) majú tendenciu mať tzv. „greenium“. Ide o prémiu, ktorú sú investori ochotní zaplatiť za investíciu, pretože veria v dlhodobý (finančný) benefit ESG investícií. Hlavne pri korekciách na trhu, ktoré sú poháňané externými faktormi, „greenium“ prémia klesá, čo tieto investície robí lacnejšími. A práve to otvára príležitosti pre vytrvalých a trpezlivých investorov s dlhodobým cieľom.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.