Autorka: Eva Kianicová | Portfólio manažérka | Asset Management Slovenskej sporiteľne |  3 min. čítania

Rok 2020 sa zapísal do dejín ľudstva ako rok začiatku pandémie koronavírusu. Centrálne banky ale aj samotné vlády krajín po celom svete v snahe podporiť svoje ekonomiky a obyvateľov prichádzali s masívnymi protipandemickými balíčkami. Globálne dodávateľské reťazce sa ukázali ako veľmi krehké články globálnej ekonomiky. V kombinácii s „čipovou“ krízou, všetky tri vyššie uvedené faktory pôsobili ako inflačné katalyzátory. O dva roky neskôr,  ráno 24. februára 2022 vstúpil do inflačnej skladačky ďalší prvok a to rast cien komodít spôsobený konfliktom na Ukrajine.

Dopad inflácie na dlhopisové trhy

Správanie dlhopisov podľa pravidiel:

  1. Výnos a cena sú nepriamo úmerné. Ak bude rásť výnos dlhopisu, jeho cena bude klesať. Investor v tomto prípade vníma, že hodnota jeho dlhopisovej investície klesá.
  2. Výnos dlhopisu s dlhšou splatnosťou je poháňaný očakávanou infláciou, výnos dlhopisu s kratšou splatnosťou je poháňaný úrokovou sadzbou centrálnej banky. Ak inflácia rastie (dnes dokonca láme desaťročné rekordy), rastú tak aj výnosy na dlhopisoch s dlhšou splatnosťou. Ak centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby (ako aj dnes v snahe dostať infláciu pod kontrolu), rastú tak aj výnosy na dlhopisoch s kratšou splatnosťou.
  3. Čo má väčšiu hodnotu: 100 eur dnes, 100 eur o rok alebo 100 eur o 10 rokov? Odpoveď: 100 eur dnes. Pretože, že čím má dlhopis dlhšiu splatnosť, tým je jeho cena citlivejšia na zmenu úrokovej sadzby, resp. výnosu. 

Preto dlhopisové investície v súčasnom inflačnom prostredí trpia. Ich hodnota klesá, pretože rastie ich výnos naviazaný na infláciu. A ešte výraznejšie trpia dlhopisové investície, ktoré majú dlhšiu splatnosť. Dlhopisové fondy si tak zapisujú do histórie jednu z najhorších výkonností za posledné roky.

Čo na to AM SLSP Fond zodpovedného investovania?

Ponúkame niekoľko dlhopisových fondov, no zvýšená inflácia sa  najciteľnejšie prejavuje v zmiešanom fonde AM SLSP Fond zodpovedného investovania (ďalej „FZI“).

Splatnosť dlhopisov vo FZI je oproti iným našim dlhopisovým fondom výrazne vyššia a teda ich hodnota výrazne citlivejšia.

Príklad: Ak sa zvýši úrok o 1 %, hodnota dlhopisovej zložky  vo FZI klesne o viac ako 5 %. Tento predpokladaný pokles  hodnoty portfólia (za predpokladu inak nezmenených podmienok) meriame pomocou durácie. Durácia je parameter, ktorý vyjadruje pokles/nárast hodnoty dlhopisu pri raste/poklese úrokovej sadzby o 1%.

Ak porovnáme FZI s AM SLSP Euro Plus Fondom (fond krátkodobých investícií), ide o viac ako 2,7-násobne vyššiu citlivosť. V porovnaní s AM SLSP Eurovým dlhopisovým fondom o 1,7-násobok.

Do FZI nakupujeme dlhopisy spoločností, ktoré realizujú dlhodobé projekty, preto nimi vydané dlhopisy majú dlhšiu splatnosť.

FZI investuje do dlhopisov a akcií. Dlhopisy tvoria minimálne 70 % majetku fondu. Čím konzervatívnejší je fond, tým väčšiu časť investuje do dlhopisov, najmä do  štátnych a kvalitných podnikových dlhopisoch. Dlhopisovú časť FZI tvoria väčšinou priame investície do dlhopisov, menšiu časť tvoria aj dlhopisové fondy. V porovnaní s dlhopisovými investíciami v ostatných našich zmiešaných fondoch je tak FZI svojim investovaním menej pestrý. Iné naše zmiešané fondy neinvestujú priamo do dlhopisov, ale do dlhopisových fondov a zároveň aj do zlata, komodít, či realitných investícií.

Rast výnosov na dlhopisoch (pokles ich hodnoty) nemusí byť na konci. Dlhopisy sa však opäť postupne stávajú zaujímavou investičnou príležitosťou. Obavy z extrémne vysokej inflácie tlmia centrálne banky, ich cieľ je inflácia na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Väčšina dlhopisov vo fonde je ovplyvnená rozhodnutiami Európskej centrálnej banky (ECB), jednej z najdôveryhodnejších centrálnych bánk na svete. Výnosy na dlhopisoch vo FZI tak nepoletia do výšin a zároveň hodnota dlhopisov nebude padať voľným pádom. 

Ako sa darí AM SLSP Fondu zodpovedného investovania

Investovanie podľa troch písmen: ESG

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.