Asset Management Slovenskej sporiteľne rozšíril ponuku o realitný fond

Asset Management Slovenskej sporiteľne predstavil svoj realitný fond ERSTE Realitná Renta. Prostriedky investorov bude investovať najmä do komerčných nehnuteľností a až do konca roka je doň možné investovať bez vstupných poplatkov. 

ERSTE Realitná Renta prináša možnosť jednoducho a komfortne investovať do diverzifikovaného portfólia nehnuteľností vybraných podľa prísnych kritérií skupiny Erste Asset Management. Sústreďovať sa bude najmä na investície do komerčných priestorov umiestnených z veľkej časti na Slovensku. „Komerčné nehnuteľnosti prinášajú v porovnaní s nehnuteľnosťami na bývanie vyšší a stabilnejší výnos, no pre bežného človeka sú z dôvodu vysokých investičných nákladov prakticky nedosiahnuteľné. Realitný fond robí takýto typ investície dostupným väčšine ľudí bez toho, aby do nich museli vkladať celoživotné úspory,“ hovorí Roman Vlček, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. 

ERSTE Realitná Renta je fond vhodný pre investorov hľadajúcich dlhodobú investíciu. Nehnuteľnosti totiž nepatria medzi aktíva, s ktorými sa obchoduje v krátkodobom časovom
horizonte, a preto je odporúčaný investičný horizont aspoň 5 rokov.

Počiatočná hodnota jedného podielu predstavuje 1 euro a za túto hodnotu bude možné do fondu investovať až do konca novembra. Súčasne sú až do konca tohto roka investície do fondu oslobodené od vstupného poplatku, ktorý štandardne predstavuje 2 % z investovanej sumy. Minimálna výška investície je 500 eur. 

Upozornenie
Podielový fond ERSTE Realitná Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na  všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.