Téma

Pokles investície

Emócie sú prirodzenou súčasťou života a rovnako tak aj správania sa investorov preto znepokojenie a následné otázky sú namieste a sú relevantné. Dopad emócií je výraznejší, keď sa na trhu objaví neočakávaná informácia alebo situácia. Aktuálna situácia je tým najlepším príkladom. Stáva sa, že nielen začínajúci, ale aj pripravení a dlhodobí investori sú náchylní k rýchlym a menej rozvážnym reakciám.

Ako reagovať na pokles ak mám investičné sporenie?

  • Ak investujete dlhodobo súčasné výkyvy na akciovom trhu vám dávajú možnosť nakúpiť nižšie a priemerovať tak cenu. Čím výhodnejšie nakúpite, tým lepší konečný výsledok môže mať vaše portfólio.
  • Pravidelným investovaním sa vyhýbate tomu, aby ste museli neustále sledovať trhy a časovať každú investíciu. Pretože pravidelnou investíciou nakupujete rôzny počet podielov. 
  • Naše fondy investujú v rôznych častiach sveta a do rôznych sektorov, práve preto aby v prípade poklesov alebo nárastu rizika v jednej oblasti, nebolo ohrozené celé portfólio.

Mám jednorazovú investíciu, čo mám robiť?

  • Výkyvy na finančnom trhu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Neexistuje hodnotná investícia, ktorej cena sa v čase nemení.
  • Investičný horizont je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje minimálnu dobu počas ktorej by sme mali investíciu držať vo svojom portfóliu. 
  • Dodržiavanie odporúčaného investičného horizontu je najlepším spôsobom ako pristupovať k investovaniu.

Pravidelnými vkladmi každý mesiac klient nakupuje podiely vo fonde, ten je majetkom všetkých klientov a preto dokážeme nakúpiť do podielového fondu akcie rôznych svetových známych spoločností ako Microsoft, Visa, Walt Disney.

Je len veľmi málo pravdepodobné a zároveň nepredstaviteľné, že by hodnota týchto svetovo známych spoločností skončila na nule a teda, že by ste prišli o všetky peniaze. Z dlhodobého hľadiska sa rast akcií spoločností zvykne pohybovať na úrovni okolo 5 - 8 % ročne. Čo je však pre akcie typické, že ich ceny kolíšu v závislosti od aktuálnej situácie a očakávaní do budúcnosti. Aj napriek súčasným negatívnym správam v súvislosti s koronavírusom a očakávaným poklesom tržieb a ziskov niektorých spoločností sa však dá očakávať, že spoločnosti v ktorých klienti prostredníctvom tohto fondu investovali, sa so situáciou časom vysporiadajú, budú dosahovať zisky a teda v dlhodobom horizonte by takáto investícia do významných svetových spoločností mohla prinášať zaujímavé zhodnotenie.

Riešením môže byť zníženie investičného sporenia na minimálnu výšku 20 eur. Ak by ste chceli upraviť výšku mesačnej platby, túto zmenu viete urobiť jednoducho cez počítač prostredníctvom Georgea. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie.

V prípade, že dôvodom zrušenia je zhoršenie vašej finančnej situácie, riešením môže byť aj zníženie investičného sporenia na minimálnu výšku 20 eur. Ak by ste chceli upraviť výšku mesačnej platby, túto zmenu viete urobiť jednoducho cez počítač prostredníctvom Georgea. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie. Na rovnakom mieste viete zrušiť investičné sporenie. Zrušenie sporenia znamená, že vám už nebudú z účtu odchádzať peniaze do príslušného fondu v rámci investičného sporenia.

Podielový fond nie je právny subjekt (nie je to firma), každý kto doň investuje je vlastníkom časti majetku daného fondu. Z peňazí, ktoré boli vložené klientmi do fondu, nakupuje spoločnosť, ktorá ho spravuje ako napr. tá naša, desiatky, ba stovky rôznych cenných papierov ako sú akcie, dlhopisy a ďalšie. Fond je pod dohľadom Národnej banky Slovenska a je spravovaný v súlade s platnou legislatívou.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.