Téma

Investovanie online

Aplikácia v mobile

  • stav investície
  • založenie investičného sporenia do troch fondov v eShope

Počítač

  • stav investície
  • možnosť jednorazovo investovať do vybraných fondov
  • založenie investičného sporenia do rôznych fondov
  • prehľad o investičných sporeniach s možnosťou úpravy mesačnej platby, dňa sporenia, prípadne možnosť zadania prerušenia sporenia
  • história pokynov 
  • prehľad jednotlivých konfirmácií a výpisov, ktoré sa týkajú cenných papierov

V mobilnej aplikácii George, kliknite na Investície v počítači cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície.

Túto zmenu viete urobiť cez počítač v Georgeovi. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie, kde si viete upraviť sumu sporenia.

Zoznam podielových fondov nájdete v počítačovej verzii Georgea. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Nákup cenných papierov. Následne si zvoľte fond do ktorého chcete investovať.

Viete investovať akúkoľvek sumu vyššiu ako 500 eur. V počítačovej verzii Georgea, cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Nákup cenných papierov. Vyhľadanie fondu je možné cez názov alebo ISIN, následne klik na Kúpiť. Zadajte sumu investície, potvrďte cez Podpísať prostredníctvom SMS.

Nie, na zmenu alebo ukončenie Šikovného investičného sporenia je potrebné navštíviť obchodné miesto Slovenskej sporiteľne.

Momentálne nie je možné zadať pokyn na vyplatenie v Georgovi. Je potrebné navštíviť niektoré obchodné miesto Slovenskej sporiteľne.

Momentálne nie je možné založiť investičné sporenie na maloleté osoby cez Georegea. Zastavte sa prosím na niektorom z obchodných miest Slovenskej sporiteľne, kde si ho viete založiť.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.