Téma

Investovanie online

Aplikácia v mobile

  • stav investície
  • jednorázova investícia
  • založenie investičného sporenia

Počítač

  • stav investície
  • možnosť jednorazovo investovať do vybraných fondov
  • založenie investičného v
  • prehľad o investičných sporeniach s možnosťou úpravy mesačnej platby, dňa sporenia, prípadne možnosť zadania prerušenia sporenia
  • história pokynov 
  • prehľad jednotlivých konfirmácií a výpisov, ktoré sa týkajú cenných papierov

V mobilnej aplikácii George, kliknite na Investície v počítači cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície.

Túto zmenu viete urobiť cez počítač v Georgeovi. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie, kde si viete upraviť sumu sporenia.

Zoznam podielových fondov nájdete tu

Viete investovať akúkoľvek sumu vyššiu ako 150 eur.

V počítačovej verzii Georgea, cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Nákup cenných papierov. Vyhľadanie fondu je možné cez názov alebo ISIN, následne klik na Kúpiť. Zadajte sumu investície, potvrďte cez Podpísať prostredníctvom SMS.

V aplikácii v časti Investície kliknete na Vyhľadať a Kúpiť, vyberiete si fond podľa názvu alebo ISINu. 

Nie, na zmenu alebo ukončenie Šikovného investičného sporenia je potrebné navštíviť obchodné miesto Slovenskej sporiteľne.

Momentálne nie je možné zadať pokyn na vyplatenie v Georgovi. Je potrebné navštíviť niektoré obchodné miesto Slovenskej sporiteľne.

Momentálne nie je možné založiť investičné sporenie na maloleté osoby cez Georegea. Zastavte sa prosím na niektorom z obchodných miest Slovenskej sporiteľne, kde si ho viete založiť.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.