Téma

Zverejňovanie informácií

Na našej webovej stránke kliknite na fond, ktorý hľadáte a zobrazia sa vám detailné informácie vrátane všetkých dokumentov.

Hodnoty podielu sú zverejňované podľa Zákona o kolektívnom investovaní. Zverejňujeme ich každý pracovný deň v poobedných hodinách na tomto mieste.

Príklad výpočtu a zverejnenia pre slovenské podielové fondy:

Nazvime dnešný deň, dňom „D“. Hodnotu podielu pre deň D budeme vypočítavať v nasledovný deň D+1 a zároveň ju aj zverejníme na webovej stránke.

Všetky pokyny na nákup / predaj slovenských podielových fondov, ktoré boli zadané v deň D, budú zrealizované za cenu s dátumom zo dňa D zverejnenou v nasledovný deň D+1.

Každý pokyn na nákup / predaj zadaný cez nepracovný deň, prechádza do ďalšieho obchodného dňa

 

Klient si môže nechať doručovať výpisy a konfirmácie nasledovným spôsobom:

  • elektronicky na zvolený email
  • do Georgea, internetbanking Slovenskej sporiteľne 
  • poštou
  • osobne

Klient, ktorý si zvolí elektronické doručovanie cez email a má zároveň aj Georgea, výpisy sú uložené aj tam. V Georgeovi ich nájdete: menu Všetky produkty, Investície, Výpisy a konfirmácie.

Publikujeme články na aktuálne témy, rovnako aj komentáre k finančnému trhu. Prečítať si ich môžte na našom Blogu.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.