Zodpovedné investovanie

Zodpovedné investovanie

Cieľom zodpovedného investovania je zamerať sa na investície, ktoré sú udržateľné alebo ktoré explicitne zdôrazňujú význam environmentálnych, sociálnych a firemných faktorov riadenia (tzv. ESG kritérium). Tým sa podporuje fungovanie a dlhodobá stabilita finančných trhov, pretože sa predpokladá, že dlhodobý udržateľný príjem závisí od stabilných, dobre fungujúcich a zodpovedne riadených spoločností. 

Náš investičný prístup

V rámci investičnej divízie Erste Asset Management sa tím investičných expertov zaoberá výlučne témou zodpovedného investovania. Investičný proces Erste Asset Management dodržiava integrovaný prístup, ktorý zahŕňa pozitívne a vylučovacie kritériá, kritériá hodnotiace záväzky v tejto oblasti, a metódu „najlepší v triede“ (best-in class). Vyzývame na dialóg, ktorý vedieme so spoločnosťami, aby sme investovali do „záväzku“. Žiadame informácie prostredníctvom listov, konferenčných hovorov, návštev spoločností a často požadujeme zlepšenia. Podstatou tohto procesu je analýza ESG kritéria, ktorá sa vzťahuje na environmentálne a sociálne faktory, ako aj podnikovú kultúru a jej riadenie (corporate governance).

Náš cieľ

Náš udržateľný proces využíva všetky dostupné prostriedky a nie je limitovaný len na vyradenie niektorých kontroverzných sektorov a spoločností. Kombinujeme najvyššie etické štandardy s dôkladnou analýzou relevantných sociálnych a ekonomických rizík. Náš cieľ je zvýšiť finančnú výkonnosť a pritom dosiahnuť udržateľný pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

Náš proces výberu titulov

Spoločnosti, do ktorých investujeme, musia spĺňať viacero kritérií. Najdôležitejšími kritériami pre vylúčenie sú oblasti ako jadrová energia a výroba a obchod so zbraňami. Okamžite vypredávame spoločnosti, v ktorých prípade sa preukáže korupcia alebo detská práca. Spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v našom investičnom univerze, sú riadené podľa jasne štruktúrovaného prístupu a v spolupráci s početným tímom interných a externých špecialistov. Etický poradný výbor, vytvorený špeciálne pre tento cieľ, ohodnotí, či je investícia naozaj v súlade s udržateľnými kritériami.

Špecialisti na riadené portfóliá