Konzervatívne investície

Konzervatívne investície

Komu sú určené konzervatívne investície?
Klientom, ktorí majú peniaze k dispozície aj na kratšiu dobu alebo, ktorí použijú túto investíciu ako doplnok k ďalším investíciám, ktoré sú dynamickejšie.

EURO PLUS FOND

ESPA STOCK GLOBAL

Euro Plus Fond investuje prostriedky do štátnych dlhopisov s kratšou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny Strednej a Východnej Európy. Prevažná časť investícií vo fonde je denominovaná alebo zaistená do EUR.

PRIVÁTNY FOND KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ

Privátny fond krátkodobých investícií investuje peňažné prostriedky najmä do vkladov v bankách v Slovenskej republike alebo v bankách v členských štátov Európskej únie, nástrojov peňažného trhu, ale aj dlhových cenných papierov. Štátne dlhopisy vo fonde musia mať rating minimálne na úrovni investičného stupňa, a dlhopisy finančných inštitúcií a obchodných spoločností minimálne na úrovni AA+ alebo AAA od dvoch ratingových agentúr. 

ESPA STOCK GLOBAL

EUROVÝ DLHOPISOVÝ FOND

ESPA STOCK GLOBAL

Eurový dlhopisový fond investuje prostriedky do štátnych dlhopisov so strednou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny strednej a východnej Európy. Vo fonde sa môžu nachádzať aj dlhopisy v investičnom stupni ratingu, v menšej miere aj v neinvestičnom stupni ratingu, vydané finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe.