Konzervatívne investície

Konzervatívne investície

Komu sú určené konzervatívne investície?
Klientom, ktorí majú peniaze k dispozície aj na kratšiu dobu alebo, ktorí použijú túto investíciu ako doplnok k ďalším investíciám, ktoré sú dynamickejšie.

EUROVÝ DLHOPISOVÝ FOND

Eurový dlhopisový fond investuje prostriedky do štátnych dlhopisov so strednou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny strednej a východnej Európy. Vo fonde sa môžu nachádzať aj dlhopisy v investičnom stupni ratingu, v menšej miere aj v neinvestičnom stupni ratingu, vydané finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe. 

ERSTE REALITNÁ RENTA

Fond nehnuteľností je tu pre klientov, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu umožňujúcu investovať do nehnuteľností, do ktorých by klient priamo investovať nevedel. Priamo investuje do kancelárskych budov na Slovensku. Nepriame investície (cez realitné fondy) v krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Poľsko, Nemecko a Rakúsko). Fond je vhodným prvkom na rozloženie portfólia