ESG fond dividendových akcií

Investujte do akcií veľkých a udržateľných firiem

ESG fond dividendových akcií

Nový akciový ESG fond v ponuke

Globálny ESG fond zameraný na dividendové  akcie

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov. Podielový fond AM SLSP ESG fond dividendových akcií je zberným fondom a spravuje ho spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk. Investovanie do fondu zohľadňuje všetky charakteristiky alebo ciele fondu súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v štatúte fondu a predajnom prospekte fondu. Informácie o udržateľnosti sú uvedené na www.erste-am.sk.