ESG fond dividendových akcií

Investujte do akcií veľkých a udržateľných firiem

ESG fond dividendových akcií

Nový akciový ESG fond v ponuke

Globálny ESG fond zameraný na dividendové  akcie

Ako sa darí ESG fondu dividendových akcií

Začnite investičným sporením

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.

Podielový fond Erste Asset Management GmbH, ESG fond dividendových akcií, o.p.f. je zberným fondom a spravuje ho spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100, Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni, reg. číslo (FN): 102018 b.. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov príslušného hlavného fondu. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Investovanie do fondu zohľadňuje všetky charakteristiky alebo ciele fondu súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v štatúte fondu a predajnom prospekte fondu. Informácie o udržateľnosti sú uvedené na www.erste-am.sk.