Autor: Eva Kianicová | Portfolio manažérka | Asset management slovenskej sporiteľne | 4 min. čítania

 

„Kríza“ je aj synonymom pre príležitosť

Aká je výhoda zmiešaných fondov? Na túto otázku sme si nedávno odpovedali v našom blogu o diverzifikácii. Okrem diverzifikácie naše zmiešané fondy ponúkajú aj aktívnu správu. Aktívne vyhodnocujeme, ktoré triedy aktív sú atraktívne na investovanie a ponúkajú najvýhodnejší pomer medzi potenciálnym výnosom a rizikom. Naša aktívna správa však spočíva aj v neustálom hľadaní úplne nových investičných príležitostí. Do nového roka sme sa rozhodli vstúpiť s novou triedou aktív - ázijskými podnikovými dlhopismi v neinvestičnom pásme. O dôvodoch, prečo túto triedu aktív považujeme za atraktívnu investičnú príležitosť, sa dočítate v najbližších riadkoch.

V lete 2021 v Číne praskla realitná bublina. Čínske developerské spoločnosti Evergrande, Kaisa, Fantasia Holding, sa postupne dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov. Rating väčšiny dlhopisov developerských spoločností z Číny je zaradený do neinvestičného pásma (pozn. dlhopisy delíme podľa emitenta na podnikové a štátne, ďalej podľa kvality emitenta na dlhopisy v investičnom pásme a dlhopisy v neinvestičnom pásme. Dlhopisy v investičnom pásme sú menej rizikové a kredibilita ich emitentov je väčšia v porovnaní s emitentami v neinvestičnom pásme): A práve index týchto dlhopisov z regiónu Ázie (ACCY) klesol v rokoch 2021 a 2022 každoročne o vyše 18%. 65 spoločností patriacich do triedy ázijských podnikových dlhopisov v neinvestičnom pásme v roku 2022 zbankrotovalo, alebo predĺžilo svoje záväzky vyplývajúce zo splatných dlhopisov, v celkovom objeme necelých 58 miliárd USD. V roku 2021 sa jednalo o 54,5 miliardy USD, avšak pri počte 28 spoločností išlo o dvojnásobne väčšie záväzky na jednu spoločnosť. Pre porovnanie, v rokoch 2008 – 2019 bankrotovalo alebo predlžovalo splatnosť svojich záväzkov z dlhopisov do 10 spoločností ročne.

Hoci sa čínska vláda na začiatku realitnej krízy držala v úzadí, koncom novembra prišla s masívnym plánom podpory. Dôvody, prečo sa čínska vláda rozhodla zasiahnuť, možno zhrnúť nasledovne. Realitný sektor tvorí 25% čínskeho HDP a rovnako tak aj štvrtina bankových úverov je spojená s realitným sektorom. Čínske domácnosti majú 3/5 svojho majetku práve v realitnom sektore. Jemné pristátie (tzv. soft landing) realitnej bubliny je predsa len lepšie riešenie ako nekontrolovateľný pád. Nekontrolovateľný pád realitného sektora by mohol výrazne narušiť verejný obraz doktríny budovania spoločnej prosperity. Vláda sa preto rozhodla podať pomocnú ruku developerom (zastupujúcich ponuku), ako aj dobyvateľom (reprezentujúcich dopyt).   Developerským spoločnostiam sa výrazne uľahčil prístup k financovaniu – na nové dlhopisy sú poskytované záruky štátnou poisťovňou. Časový rámec úverových liniek pre developerov sa predĺžil, developerom sa sprístupnili notárske úschovy, za účelom financovania stavebných výdavkov. Na strane kupujúcich čínska vláda predstavila daňovú úľavu s cieľom zabrániť ďalšiemu odlivu kapitálu. Ak obyvatelia predajú nehnuteľnosť ale zároveň v horizonte jedného roka novú kúpia, sú oslobodení od dane.

Ázijský trh s dlhopismi v neinvestičnom pásme však nie je zaujímavý len vďaka čínskemu realitnému trhu. Dlhová záťaž meraná cez tzv. net leverage sa kontinuálne vylepšuje už niekoľko rokov. Čím nižšia hodnota tohto ukazovateľa, tým lepšie pre investorov, nakoľko to svedčí o lepšom finančnom zdraví dlžníka. V roku 2021 klesla dlhová záťaž na úroveň 2,71, čo znamená, že spoločnosti sú schopné za necelé tri roky splatiť svoje dlhy svojich ziskov z hospodárenia. Zastúpenie v tejto kategórii majú aj ťažiarske spoločnosti so zameraním na vzácne a priemyselné kovy, ktoré by mali profitovať z rastúceho záujmu o tieto komodity vzhľadom na prechod k zeleným energiám. Zaujímavým segmentom sú aj spoločnosti pôsobiace v odvetví obnoviteľných zdrojov. India sa zaviazala na summite COP27 k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2070, z čoho by práve tieto spoločnosti mohli profitovať. Telekomunikačné firmy sú takisto významnými emitentami v tejto kategórii, ich potenciál spočíva v silnejúcom dopyte po ich službách zo strany mladej generácie (napr. v Thajsku).

Čínsky znak pre krízu sa často interpretuje ako kombinácia dvoch symbolov: nebezpečenstvo a šanca. Hoci sa nejedná o doslovný preklad, kríza v čínskom realitnom sektore nám poskytla šancu, ktorej sme sa chopili. Šancu investovať do trhu s podnikovými dlhopismi v neinvestičnom pásme odrážajúceho sa od svojho dna pri potenciálnom výnose 12%. Trhu, ktorý sa očistil o mnoho nezdravých spoločností a jeho dlhové ukazovatele sa značne vylepšili. No a na záver nesmieme opomenúť šancu pre celý región Ázie, ktorú predstavuje otváranie sa čínskej ekonomiky z takmer trojročného izolovania sa kvôli koronavírusu. 

 

 

Upozornenie

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.
Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.