Téma

Investičné sporenie

Sú dve možnosti:

  • v pobočke Slovenskej sporiteľne alebo
  • online cez internetbanking Slovenskej sporiteľne - George.

Ponuku vybraných investičných sporení nájdete, či už v mobilnej aplikácii alebo na počítači. 

Založenie investičného sporenia je bez poplatku. Rovnako aj na samotné mesačné platby sa vzťahuje 0 %-ný vstupný poplatok. Na výber peňazí z investičného sporenia sa vzťahuje výstupný poplatok vo výške 1,8 % z vyberanej sumy, ak sporíte menej ako tri roky. Po troch rokoch už výstupný poplatok neplatíte.

S touto otázkou vám radi poradíme v pobočke Slovenskej sporiteľne, kde po posúdení vašej skúsenosti s investovaním, vášho vzťahu k riziku, očakávania zhodnotenia a preferovaného investičného horizontu, odporučíme vhodný fond. 

Najlepší spôsob vysvetlenia je na príklade. Ak máte zriadené investičné sporenie, pri ktorom si pravidelne každý mesiac sporíte do fondov určitú sumu, počas obdobia poklesu, budete nakupovať podiely za nižšie ceny. Ak si sporíte napríklad 30 eur mesačne a cena podielu klesla z 0,06 eur na 0,04 eur, znamená to, že keď si najbližšie pošlete na sporenie peniaze, získate 750 podielov namiesto doterajších 500. Čím výhodnejšie nakúpite, tým lepší konečný výsledok môže mať vaša investícia. 

Výška mesačnej sumy sa môže pohybovať od 20 eur do 500 eur. 

Áno, okrem pravidelnej mesačnej platby je možné vložiť aj tzv. mimoriadnu investíciu, ktorá môže byť v akejkoľvek sume do 500 eur. Mimoriadny vklad viete zrealizovať v pobočke Slovenskej sporiteľne. Zadanie takejto požiadavky v Georgeovi nie je možné, ale sú dve riešenia ako si dokážete vložiť ďalšie peniaze do investičného sporenia bez návštevy pobočky:

  • prvým je navýšenie sumy sporenia (prípadné následné jej opätovné zníženie na sumu, ktorú ste mali doposiaľ). Zmenu je možno zrealizovať aj na jeden mesiac. Tak ako si platbu zvýšite, je potrebné, aby ste si následne aj mesačnú platbu znížili, 
  • druhou možnosťou je založenie ďalšieho sporenia

Obe riešenia je možné zadať online cez Georgea na počítači.

Investovať jednorazovo do vybraného fondu je možné už od 500 eur alebo od 150 eur cez Georgea. V takomto prípade je zúčtovaný vstupný poplatok podľa typu fondu. Tento pokyn viete zadať cez počítač aj v aplikácii Georgea.

Pred zrušením je vhodné poradiť sa so svojím poradcom v pobočke Slovenskej sporiteľne. V prípade, že dôvodom zrušenia je zhoršenie vašej finančnej situácie, riešením môže byť aj zníženie investičného sporenia až na minimálnu výšku 20 eur. Ak by ste chceli upraviť výšku mesačnej platby, túto zmenu viete urobiť jednoducho cez počítač prostredníctvom Georgea. Cez menu Vaše produkty alebo priamo cez hlavnú obrazovku kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie. Na rovnakom mieste viete aj zrušiť investičné sporenie. Zrušenie znamená, že vám už nebudú z účtu odchádzať peniaze do príslušného fondu v rámci investičného sporenia.

Áno, pretože peniaze sú pri vydaní podielových listov odpísané z bežného účtu a pri vyplatení podielových listov zaslané na bežný účet v Slovenskej sporiteľni. Pokiaľ ho nemáte viete si ho zriadiť v ktorejkoľvek pobočke alebo online cez Georgea.

Práve investičné sporenie je forma investovania, s ktorou je vhodné začať kedykoľvek. 

Z vášho účtu už nebudú odchádzať platby do sporenia a teda každomesačné vydávanie podielových listov bude zastavené. Peniaze, ktoré ste doposiaľ vložili, ostávajú naďalej investované.

Áno.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.