Téma

Poplatky

  • vstupný / výstupný - spoločnosť ich účtuje z investície klienta pri vydaní podielových listov alebo pri výbere. Nájdete ich v Podmienkach investovania alebo predajnom prospekte príslušného fondu.
  • správcovský a depozitársky poplatok patria medzi poplatky, ktoré sú zúčtované z celkového majetku podielového fondu. Oba poplatky sú uvedené v predajnom prospekte príslušného fondu, počítajú sa na dennej báze. Ide o poplatky, ktoré si účtuje za spravovanie podielového fondu správcovská spoločnosť a depozitár za svoju činnosť. Hodnotu podielu, ktorú zverejňujeme denne, je očistená o tieto poplatky.

Ide o poplatok, ktorý zohľadňuje nákladovosť fondu za rok. Nejde o ďalší poplatok. Toto percento dáva informáciu o tom, koľko „stojí investícia“ do fondu. Informáciu o jeho výške uvádzame v dokumente Kľúčové informácie pre investora.

Vstupný poplatok závisí od objemu investície, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava zo základného vstupného poplatku. Presnú výšku zľavy nájdete v Podmienkach investovania.

Informácie o zúčtovanom poplatku pri nákupe alebo predaji, nájdete vo výpise. Výpisy a konfirmácie z investícií sú uložené v internetbankingu Slovenskej sporiteľne George v časti Investície.

predajnom prospekte podielového fondu.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.