Splňte si sen
o investovaní do nehnuteľností

Fond nehnuteľností je tu pre klientov, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu umožňujúcu podieľať sa na výnose z komerčných nehnuteľností, do ktorých by priamo investovať nemohli

ERSTE Realitná Renta

 • Aj s malou čiatkou môžete investovať do veľkých komerčných budov, ku ktorým inak bežný investor nemá prístup.
 • Vývoj na realitnom trhu sa líši od vývoja na akciovom alebo dlhopisovom trhu.
 • Fond priamo investuje do komerčných budov na Slovensku (kancelárske a obchodné priestory).
 • Vo fonde sa nachádza viac nehnuteľností, čo znižuje riziko koncentrácie.
 • Okrem portfólia budov môže fond nadobudnúť aj cenné papiere prepojené s trhom nehnuteľností, realitné fondy a hotovosť.
 • Fond plánuje nadobúdať priame a nepriame realitné investície do svojho majetku.
 • Pri riadení fondu využívame know - how tímu zodpovedného za správu realitných fondov v spoločnosti Erste Asset Management s dlhoročnými skúsenosťami.

Parametre fondu

 
 • ISIN: SK3000001055 (výplata výnosu) / SK3000001279 (reinvestícia výnosu)
 • Vstupný poplatok: 1 % 
 • Výstupný poplatok: 0 %
 • Odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov
 • Súhrnný ukazovateľ rizika: 2 
 • Investovať do fondu sa dá jednorazovo (od 500€) alebo pravidelne (od 20€ do 500€ mesačne)
 • Fond je dostupný prostredníctvom pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.

Podielový fond ERSTE Realitná Renta spravuje spoločnosť Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65  Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B.

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Majetok fondu je investovaný najmä do majetkových podielov realitných spoločností, ktorých hlavnou činnosťou je držba, správa a prenájom vlastných nehnuteľností, pričom vzhľadom na povahu realitných investícií je možnosť ich rýchleho speňaženia obmedzená. Informácie o udržateľnosti sú uvedené na www.erste-am.sk. Investičnou politikou fondu nie je kopírovanie indexu.