Splňte si sen
o investovaní do nehnuteľností

Fond nehnuteľností je tu pre klientov, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu umožňujúcu investovať do nehnuteľností, do ktorých by klient priamo investovať nevedel

Dôležité čísla

1 % Vstupný poplatok

500 eur Minimálna investícia

5 a viac rokov Investičný horizont

Parametre

  • začiatok predaja 15. október 2019
  • počiatočná hodnota jedného podielu: 1 eur
  • vstupný poplatok: 1 % 
  • výstupný poplatok: 0 %
  • kategória fondu: fond nehnuteľností
  • odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov
  • ukazovateľ rizík a výnosov: 2 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)
  • ISIN: SK3000001055
  • fond je dostupný prostredníctvom pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne

 

Upozornenie: Podielový fond AM SLSP ERSTE Realitná Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.