Splňte si sen
o investovaní do nehnuteľností

Fond nehnuteľností je tu pre klientov, ktorí preferujú stredné riziko a hľadajú dlhodobú investíciu umožňujúcu investovať do nehnuteľností, do ktorých by klient priamo investovať nevedel

Prečo investovať do fondu ERSTE Realitná Renta

 • cieľom fondu ERSTE Realitná Renta je investovať do komerčných nehnuteľností, hlavne kancelárskych priestorov, z veľkej časti na Slovensku
 • fond môže investovať aj do rezidenčných a komerčných nehnuteľností v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy
 • investície do nehnuteľností môžu prinášať atraktívne zisky
 • fond je riadený v spolupráci s tímom zodpovedným za správu realitných fondov v spoločnosti Erste Asset Management, ktorý má v sektore nehnuteľností dlhoročné skúsenosti

Dôležité čísla

1 % Vstupný poplatok

500 eur Minimálna investícia

Parametre

 • začiatok predaja 15. október 2019
 • počiatočná hodnota jedného podielu: 1 eur
 • vstupný poplatok: 1 % 
 • výstupný poplatok: 0 %
 • kategória fondu: fond nehnuteľností
 • odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov
 • ukazovateľ rizík a výnosov: 2 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)
 • ISIN: SK3000001055

Výhody a riziká investovania do fondu nehnuteľností

 
Výhody
 • investovanie do reálnych aktív
 • vývoj investícií vo fonde nie je korelovaný (má rozdielny vývoj) s vývojom na akciovom trhu
 • fond nehnuteľností je vhodným doplnkom pre existujúce portfóliá
 • investície do nehnuteľností slúžia aj ako nástroj na zachovanie hodnoty v časoch vysokej inflácie

 

 
Riziká, ktoré je potrebné zvážiť
 • hodnota investícií vo fonde môže klesnúť
 • negatívny vývoj môže viesť k nižším príjmom a nižšiemu výnosu
 • nižšia likvidita fondu - fond bude prijímať pokyny na predaj od 17. 9. 2022 a peniaze budú vyplatené do 6 mesiacov a v odôvodnených prípadoch do 12 mesiacov
 • odporúčaný investičný horizont je 5 rokov a viac

Kam fond investuje

Aktuálne rozloženie majetku ERSTE Realitná Renta

 • Realitné fondy, ktoré sú spravované v rámci skupiny Erste Asset Management
 • Dlhopisy prepojené s trhom nehnuteľností

Realitné fondy v portfóliu ERSTE Realitná Renta

Lakeside

Mesto: Viedeň
Druh nehnuteľnosti: rezidenčná
Fond v ktorom je nehnuteľnosť nakúpená: ERSTE IMMOBILIENDFONDS

 • 131 bytov
 • 14 poschodí
 • Apartmány, lofty aj mezonety
 • Obytná plocha bytov 46 – 124 m2

Rezidenčná nehnuteľnosť, ktorá je postavená priamo pri promenáde jazera s krásnymi výhľadmi.

Cieľom fondu je čo najskôr investovať priamo do aktív v rámci sektoru nehnuteľností. Úvodné portfólio fondu pred nákupom nehnuteľností je tvorené realitnými fondmi a cennými  papiermi (z rôznych krajín) a nástrojmi peňažného trhu. Rozloženie aktív vo fonde sa bude v čase meniť.

Na slovíčko o realitách

Dokumenty

Máte záujem investovať do fondu ERSTE Realitná Renta alebo potrebujete poradiť? Dohodnúť stretnutie

Upozornenie
Podielový fond ERSTE Realitná Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na  všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.