Splňte si sen
o investovaní do nehnuteľností

Fond nehnuteľností je tu pre klientov, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu umožňujúcu podieľať sa na výnose z komerčných nehnuteľností, do ktorých by priamo investovať nemohli

ERSTE Realitná Renta

 • Aj s malou čiatkou môžete investovať do veľkých komerčných budov, ku ktorým inak bežný investor nemá prístup.
 • Vývoj na realitnom trhu sa líši od vývoja na akciovom alebo dlhopisovom trhu.
 • Fond priamo investuje do komerčných budov na Slovensku (kancelárske a obchodné priestory).
 • Vo fonde sa nachádza viac nehnuteľností, čo znižuje riziko koncentrácie.
 • Okrem portfólia budov môže fond nadobudnúť aj cenné papiere prepojené s trhom nehnuteľností, realitné fondy a hotovosť.
 • Pri riadení fondu využívame know - how tímu zodpovedného za správu realitných fondov v spoločnosti Erste Asset Management s dlhoročnými skúsenosťami.

Parametre fondu

 
 • ISIN: SK3000001055 (výplata výnosu) / SK3000001279 (reinvestícia výnosu)
 • Vstupný poplatok: 1 % 
 • Výstupný poplatok: 0 %
 • Odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: 2 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)
 • Investovať do fondu sa dá jednorazovo (od 500€) alebo pravidelne (od 20€ do 500€ mesačne)
 • Fond je dostupný prostredníctvom pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne

Upozornenie: Podielový fond AM SLSP ERSTE Realitná Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.