Či už sa rozhodnete založiť účet v banke, alebo prepisujete auto, prípadne staviate dom, s každým úkonom je spojený poplatok.

 

Pri kúpe akéhokoľvek produktu zákazník očakáva, že za minuté peniaze dostane sľúbenú protihodnotu v podobe služby či tovaru. Ani investície nie sú výnimkou. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, za čo platíte, pretože iba vtedy dokážete posúdiť, či výsledný produkt skutočne „stojí“ za to.

Jedným z najdôležitejších faktorov pri akýchkoľvek poplatkoch je transparentnosť. To platí aj pri investovaní do podielových fondov.

Ktoré poplatky súvisia s investovaním?

  1. Vstupný a výstupný poplatok
  2. Správcovský a depozitársky poplatok, ktoré sú súčasťou priebežného poplatku

Vstupný a výstupný poplatok

Spoločnosť ich účtuje z investície klienta pri nákupe alebo predaji investície. Rozdeliť ho môžeme do dvoch kategórií, od ktorých sa odráža aj jeho výška.

Jednorazové investície

Percento poplatku je odstupňované podľa rovnakého alebo podobného zamerania fondu. Od veľmi konzervatívnych, kde je poplatok 0,5 %, cez konzervatívne 1,0 %, vyvážené 1,5 % až po dynamické 2,0 %. Maximálny poplatok je teda 2 %. 

Ak by ste jednorazovo investovali 5 000 eur, bude z nich odpočítaný poplatok vo výške 1 %, čo je v našom príklade 50 eur. Až zo sumy zníženej o poplatok sa vydajú podiely prislúchajúce sume 4 950 eur. Pri cene jedného podielu 0,990661 vám bude vydaných 4 996 podielov fondu AM SLSP Fond zodpovedného investovania.

Investičné sporenie

Vstupný poplatok predstavuje 0 %. Percento výstupného poplatku je odstupňované podľa dĺžky sporenia. V prípade prekročenia troch rokov je to takisto 0 %. Pri sporení kratšom ako tri roky je výstupný poplatok 1,8 % z vyberanej sumy.

Ak by ste mali napríklad 2,5 roka založené sporenie do AM SLSP Fondu maximalizovaných výnosov a rozhodnete sa vybrať peniaze, zo sumy 5 000 eur za 74 764 podielov, ktoré vlastníte, vám bude odrátaný poplatok 1,8 %, čo predstavuje 90 eur. Vyplatených vám teda bude 4 910 eur. 

Od výšky investície závisí aj zľava zo vstupných poplatkov, ktorá môže byť klientovi poskytnutá až do hodnoty 80 %. 

Správcovský a depozitársky poplatok

Okrem vstupných poplatok sa investícií týkajú aj správcovské a depozitárske poplatky, ktoré si účtuje za správu podielového fondu správcovská spoločnosť a depozitár (Slovenská sporiteľňa). Zverejňované percento vyjadruje ročný poplatok. Sumár poplatkov je na konci kalendárneho mesiaca posielaný správcovskej spoločnosti a depozitárovi.

Správcovský poplatok sa pohybuje od 0,15 % pri konzervatívnych fondoch do 1,65 % pri dynamických fondoch.

Tieto poplatky sú účtované z celkového majetku podielového fondu, t. j. zo všetkých peňazí, ktoré klienti do daného fondu investovali. Napr. AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov má celkový majetok 388 miliónov eur. (údaj k 30. 6. 2021)

Ich výška je zahrnutá vo výkonnosti podielového fondu. Oba poplatky sa počítajú na dennej báze, čo znamená, že hodnota podielu a výkonnosť je o tieto poplatky už očistená.

 

Za aké činnosti je zodpovedná správcovská spoločnosť:
  • Riadenie investícií
  • Administrácia – vedenie účtovníctva fondov, právne služby, zabezpečenie plnenia daňových povinností, vedenie obchodnej dokumentácie, informovanie investorov a propagácia
  • Distribúcia
Za kontrolu nasledovných činností je zodpovedný depozitár:        
  • Vydávanie a vyplácanie podielových listov v súlade so zákonom
  • Spôsob vypočítavania hodnoty podielu
  • Obchody v portfóliu fondu
  • Výpočet a úhrady správcovského poplatku

 

Priebežný poplatok

Ide o poplatok, ktorý zohľadňuje nákladovosť fondu za rok. Nejde o ďalší poplatok. Súčasťou tohto poplatku je napr. správcovský a depozitárksy poplatok. Toto percento dáva informáciu o tom, koľko „stojí investícia“ do fondu. 

Kde hľadať informácie o poplatkoch?

O detailoch vstupných a výstupných poplatkov sa môžete dozvedieť v Podmienkach investovania. Ako potvrdenie o vykonaní pokynu pre vstupné a výstupné poplatky slúži výpis, ktorý je klientovi zaslaný po investovaní alebo výbere.

Bližšie informácie nielen o vstupných a výstupných, ale aj správcovských a depozitárskych poplatkoch nájdete v predajnom prospekte fondu.

O priebežných poplatkoch sa môžete dozvedieť z dokumentu Kľúčové informácie pre investorov, prípadne z koncoročného výpisu.

Pre celkový prehľad poplatkov za rok slúži výpis z majetkového účtu k 31. decembru, a teda koncoročný výpis. To platí v prípade, že klient je k poslednému dňu v danom roku majiteľom podielových listov.

Tip

Spravte si prieskum poplatkov na trhu predtým, než sa rozhodnete investovať.

Nezabudnite vždy porovnávať rovnaké alebo podobné typy fondov a investičných sporení.