Téma

O fondoch

Peniaze, ktoré vložia všetci klienti (cez investičné sporenie alebo jednorazovú investíciu) do fondu, tvoria majetok fondu. 

Spravujeme podielové fondy, ktorých objem majetku je v miliónoch eur. Ide o veľký objem peňazí z ktorých potom naša spoločnosť nakupuje rôzne cenné papiere: akcie, dlhopisy a iné. Každý deň ohodnotíme jednotlivé cenné papiere a vypočítame hodnotu jedného podielu fondu. Počty takýchto cenných papierov v jednom fonde môžu byť v desiatkach až stovkách.

Tým, že klient vloží peniaze do fondu stáva sa podielnikom. Peniaze vo fonde sú teda majetkom všetkých investorov z ktorých každý má svoj podiel a takto sa dokáže aj s nižšou sumou stať vlastníkom napr. akcií svetových spoločností.

Podielový fond nie je právny subjekt (nie je to firma), ale je majetkom každého jedného človeka, ktorý doň investuje. Z peňazí, ktoré boli vložené klientmi do fondu nakupuje spoločnosť, ktorá ho spravuje ako napr. tá naša, desiatky, ba stovky rôznych cenných papierov ako sú akcie, dlhopisy a ďalšie. Fond je pod dohľadom Národnej banky Slovenska a je spravovaný v súlade s platnou legislatívou.

Nepoznáte cenu za ktorú nakupujete alebo predávate. Na to, aby sme vypočítali cenu jedného podielu fondu musíme poznať hodnotu každej akcie, dlhopisu a ďalších cenných papierov, ktoré sú nakúpené vo fonde. Cenné papiere, ktoré tvoria majetok fondu sú obchodované na rôznych svetových burzách, Japonsko, USA, Európa,.. takže aj v rôznych časových pásmach. Čo znamená, že až následne dokážeme vypočítať hodnotu jedného podielu každého fondu a zverejniť na našej webovej stránke.

Najlepším riešením je návšteva ktorejkoľvek pobočky Slovenskej sporiteľne, kde spoločne s poradcom vyplníte investičný dotazník, ktorý na základe jednoduchých otázok odporučí najvhodnejší fond pre vás. No je tu aj možnosť prečítať si na našej webovej stránke informácie o jednotlivých fondoch, zistiť podmienky investovania a poplatky, dozvedieť sa aktuality o súčasnej situácii na finančnom trhu na našom blogu. Naštudovaním týchto materiálov sa človek dozvie o investovaní viac. Následne má možnosť si založiť investičné sporenie alebo investovať jednorazovo cez internetbanking Slovenskej sporiteľne George.

Investovaním do niektorých z našich fondov, kde nakupujeme akcie svetových spoločností ako je napr. aj spoločnosť Apple, sa klient stáva svojim podielom vo fonde aj investorom v takejto spoločnosti.

Pri predaji slovenských podielových fondov je vám priamo zúčtovaná zrážková daň vo výške 19 %. Daň sa zúčtuje, ak je investícia v zisku (predali ste za vyššiu cenu ako ste nakúpili). Daň za klienta odvádza správcovská spoločnosť. Ak ste pri predaji zahraničných podielových fondov, ktoré tiež ponúkame, dosiahli zisk, daňovú povinnosť (v prípade, že túto povinnosť máte) v daňovom priznaní.

O úrokoch môžeme hovoriť napr. pri termínovaných vkladoch v banke, kde pri podpisovaní zmluvy je známy úrok, ktorý bude klientovi vyplatený, keď skončí obdobie na ktoré si ho zriadil. Pri podielových fondoch hovoríme o výnose, ktorý investícia prinesie.

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.